Sikker omgang med farlige stoffer hører til de vigtige opgaver til sundhedssikring af virksomhedens ansatte. Arbejdsgiveren har vidtrækkende pligter. Han skal finde ud af, hvilket farepotentiale der udgår fra de anvendte stoffer og arbejdsprocesser og træffe egnede beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte mennesker mod sundhedsfare og miljøet mod stofbetingede skader.

En væsentlig bestanddel af disse beskyttelsesforanstaltninger er ordentlig lagring af farlige stoffer. Her kan du få omfattende rådgivning fra SSI Schäfer, der gerne besvarer alle spørgsmål. Naturligvis lever vores lagersystemer op til de aktuelle tekniske standarder og er således et sikkert element i din virksomheds beskyttelseskoncept.

 • Love og foreskrifter (uddrag)
 • DIN EN 14470-1
 • Driftssikkerhedsforordning
 • Tekniske regler for brændbare væsker
 • Vandmiljølov
 • Vand-risikoklasse
 • Stålkarretningslinie
 • Overensstemmelseserklæringen (ÜHP)

Norm der er gyldig i hele Europa for
fremstilling af sikkerhedsskabe

Højeste mål er minimering af brandrisikoen i forbindelse med lagring af brændbare stoffer og beskyttelse af skabenes indhold i tilfælde af brand.

BetrSichV

der trådte i kraft i 2003, omsætter flere EU direktiver i tysk ret med det formål at sammenfatte bestemmeler fra flere eksisterende foreskrifter til en enkelt forordning.

Heraf følger bl.a.: VbF (Forordning om lagering af aftapning af brændbare væsker) er ikke mere i kraft. Tekniske regler gælder stadig til der udstedes nye. Ny opdeling af fareklasserne, meldepligt bortfalder, farebedømmelse får højere rang, virksomhedens ansvar forstærkes (ansvarsrisiko).

TRbF 20

Regulerer den sikre omgang med brændbare væsker. I bilag L, pkt. 1.1 bliver sikkerhedsskabe bl.a. defineret som særlig indretning:

...de anvendes til lagring af brændbare væsker i lukkede beholdere.

Vandmiljølov

Beholdere, som bruges til lagring af brændbare eller vandskadende væsker skal sikres mod udløb med egnede opsamlingskar til beskyttelse af grundvandet.

Farlige stoffer inddeles i 3 fareklasser i forhold til vandmiljøet (WGK)

 1. Svagt vandforurenende

 2. Vandforurenende

 3. Stærkt vandforurenende

Stawa-R

Opsamlingskar af stål skal bygges og testes i henhold til de tekniske regler i Stawa-R.

Den hidtidige modeltest erstattes af overensstemmelseserklæringen (ÜHP) fra producenten

Overensstemmelseserklæring fra producenten efter forudgående tests.

Eksempler på fareklasser

§ 3 afs. 3 i loven om farlige stoffer

Definerer den utilladelige lagring, hvis farlige stoffer befinder sig ubeskyttet på arbejdspladsen i mere end 24 timer.

Definition flammepunkt (FP)
Flammepunktet er den temperatur (ved normalt tryk), hvor opløsningsmiddeldampe danner en blanding med den omgivende luft, der kan antændes ved kontakt med en antændelseskilde.

Information og rådgivning
Information og rådgivning

Ring til os:

+45 3253 1444

Vi hjælper dig gerne!

…eller send os en e-mail

Select country

Close